Regulamin sklepu

§ 1. Zastosowanie

1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą ISTANBUL SP. Z O.O. & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Białych Błotach - zwaną dalej „Sprzedawcą”, a nabywcami jej towarów zwanymi dalej „Kupującymi”, o ile odrębnie zawarte w formie pisemnej umowy, nie stanowią inaczej, w takim przypadku pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu mają postanowienia takich umów.

2. Ponadto, do umów zawieranych z Kupującymi, którzy nabywają od Sprzedawcy towar dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą – konsumenci, niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się wyłącznie w zakresie nie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

§ 2. Dane techniczne i informacje

Dane techniczne i inne informacje zawarte w katalogach, materiałach reklamowych lub podawane w innych okolicznościach przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią informacji handlowej o towarze. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z nieprawidłowych danych dostarczanych przez producentów lub z innych, niezamierzonych przez Sprzedawcę przyczyn. Nieścisłości i błędy te nie mogą stanowić jednak podstawy do roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia celem potwierdzenia specyfikacji.

§ 3. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia

1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia w formie: poprzez system strony www.istanbul.pl pocztą elektroniczną na adres,poczta@istanbul.pl , telefonicznie pod numerem: 52 362 01 43, faksem 52 349 43 98, listem przesłanym na adres: ISTANBUL  SP. Z O.O. & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ul. Szubińska 101H , 86-005 Białe Błota lub osobiście pod adresem: j.w.

2. Zamówienia składane przez Kupującego osobiście Sprzedawca potwierdza i przyjmuje do realizacji parafując podpisaną przez Kupującego specyfikację zamówienia. Przyjęcie zamówienia w pozostałych przypadkach Sprzedawca potwierdza w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przesyłając Kupującemu na podany adres poczty elektronicznej, faks lub adres pocztowy specyfikację, którą Kupujący powinien potwierdzić poprzez jej opatrzenie podpisami upoważnionych do jego reprezentowania osób i odesłać zwrotnie do Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania potwierdzonej specyfikacji przyjmuje zamówienie do realizacji informując o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji od Kupującego dokonującego zakupu po raz pierwszy jest jednoczesne ze złożeniem zamówienia, najpóźniej w momencie odesłania Sprzedawcy potwierdzonej specyfikacji, dostarczenie Sprzedawcy kopii aktualnych dokumentów potwierdzających status prawny Kupującego, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, zaświadczenia o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu REGON oraz ewentualnie dokumentów pełnomocnictwa do działania w imieniu Kupującego dla składających zamówienie osób jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z wcześniej wymienionych dokumentów. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w przypadku zmiany informacji o jego przedsiębiorstwie zamieszczonych w ww. dokumentach, w szczególności zmian dotyczących firmy, siedziby, osób upoważnionych do reprezentacji, jak też złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego lub likwidacji.

4. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Do anulowania zamó - wienia konieczne jest złożenie Sprzedawcy przez Kupującego pisemnego oświadczenia.

5. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji wiąże się z obciążeniem Kupującego kosztami jakie poniósł Sprzedawca przy wykonywaniu zamówienia. Koszty te nie mogą przewyższać wartości zamówionego towaru.

6. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanego przez obie strony druku zamówienia lub uzgodnionej specyfikacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną lub faks, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

§ 4. Cena i warunki płatności

1. Wszystkie ceny w katalogach i cennikach Sprzedawcy podane są w złotych polskich (PLN) bez podatku VAT.

2. Ceny te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który może, bez odrębnej zapowiedzi zmieniać je np. w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem cen zakupu materiałów i półproduktów, podatków, opłat publicznych lub zmian kursów walut.

3. Informację o cenie towaru, aktualnej w dniu zamówienia, Kupujący może otrzymać w Dziale Sprzedaży.

4. Warunki i termin zapłaty są indywidualnie ustalane z Kupującym przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi konieczny element specyfikacji zamówienia.

5. Kupujący, którzy dokonują pierwszego zakupu od Sprzedawcy, mogą zostać zobowiązani do dokonania przedpłaty.

6. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz realizacji kolejnych zamówień Kupującego.

§ 5.Terminy i inne warunki dostawy

1. Warunki i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Kupującym przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi konieczny element specyfikacji

zamówienia.

2. Wydanie towaru Kupującemu następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Kupującemu lub przewoźnikowi.

3. W przypadku dostawy transportem Sprzedawcy, wydanie towaru następuje w magazynie Kupującego.

4. Przewóz towarów z magazynów Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego o ile strony nie uzgodniły inaczej.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

6. Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy sprzedaży - faktura VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Kupujący inaczej zadysponuje w specyfikacji zamówienia.

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.

8. Kupujący dokonując odbioru towaru zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego towaru. W przypadku odbioru w magazynie Kupującego, zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu.

9. Rozbieżność między zamówioną ilością towaru, a ilością faktycznie dostarczoną nie przekraczająca ± 5% nie stanowi niezgodności dostawy z zamówieniem i nie może stanowić podstawy reklamacji.

10. Jeśli przesyłka z towarem jest uszkodzona i/lub z okoliczności przy otrzymaniu przesyłki z towarem wynika, że ubytek lub uszkodzenie towaru nastąpiło w czasie przewozu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki z udziałem przewoźnika sporządzić protokół odbioru z adnotacją o takim uszkodzeniu lub ubytku towaru.

11. Sprzedawca wydaje towar z magazynu z dokumentem WZ w czterech egzemplarzach, jeden dla magazynu, na pozostałych przewoźnik i Kupujący potwierdzają odbiór towaru w magazynie Kupującego, zatrzymując po jednej kopii dokumentu WZ ostatnią zaś kopię przewoźnik zwraca Sprzedawcy.

§ 6. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

1. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych pisemnym poświadczeniem Sprzedającego, dokonać zwrotu towaru lub wnosić o jego zamianę. Sprzedający

zastrzega sobie jednak prawo, do obciążenia Kupującego ewentualnymi kosztami poniesionymi przy tej operacji.

2. Kupujący może skorzystać z tego prawa pod warunkiem, że na własny koszt prześle Sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

3. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem dla sprzedawcy (jako dzień zakupu przyjmuje się dzień wydania produktu). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczamy poniżej. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

Wzór:

Imię i nazwisko:........................................................................................................

Adres zamieszkania:................................................................................................

Nazwa sprzedawcy: ISTANBUL  SP. Z O.O. & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres sprzedawcy: ul. Szubińska 101h , 86-005 Białe Błota

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy.....................................................

nr............................................................

zawartej dnia............................. w.........................................................

Proszę o zwrot kwoty............................................. zł

słownie:..................................................................................................

na konto nr ............................................................................................

Zwracam w stanie niezmienionym ........................................................

otrzymany dnia ................................................

Podpis konsumenta.............................................

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000

r.) Art. 2. 1., Art. 10. 1

oraz

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Księga Trzecia, Zobowiązania, Tytuł XI.

Sprzedaż dział I. Przepisy ogólne Art. 544. § 1.

4. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 3, odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.

§ 7. Zastrzeżenie prawa własności

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar.

2. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Kupującemu nie przysługuje, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego Sprzedawcy.

3. Uznanie weksla lub inne zobowiązania nie są traktowane jako zapłata do chwili ich realizacji.

§ 8. Reklamacja

1. Kupujący zobowiązany jest zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Reklamacje należy zgłaszać natychmiast do Działu Sprzedaży

2. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji, wad materiałowych lub wymienić towar na towar wolny od takich wad.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego i nie później niż w

terminie jednego roku od dnia wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.

4. W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący po uprzednim uzgodnieniu z Działem Sprzedaży winien towar obarczony wadami odesłać Sprzedającemu na koszt Sprzedającego, uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki i przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.

5. Sprzedawca może zamiast usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad, obniżyć cenę towaru lub zwrócić Kupującemu otrzymaną sumę pieniędzy odpowiadającą cenie zakupu.

6. W tym ostatnim przypadku, Kupujący na wezwanie Sprzedawcy winien zwrócić Sprzedawcy, na własny koszt i ryzyko, zakupiony towar w ilości i jakości w takim samym stanie, w jakim został mu wydany. Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi do Kupującego, równowartości części towarów zatrzymanych przez Kupującego, a w przypadku zwrotu towarów uszkodzonych po ich wydaniu z magazynu Sprzedawcy, także równowartości takiego uszkodzenia.

7. Ewentualne roszczenia Kupującego związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.

8. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady ukryte, które ujawniły się w czasie użytkowania towaru, zgodnie z jego przeznaczaniem.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem lub wynikających z normalnego zużycia.

§ 9. Siła wyższa

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez Sprzedającego z przyjętych przez niego zobowiązań, Sprzedający jest zwolniony od zobowiązań wynikających z przyjętego do realizacji zamówienia oraz niniejszego Regulaminu Sprzedaży przez cały czas trwania takich okoliczności.

§ 10. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Odszkodowanie za szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez strony ich zobowiązań ograniczone jest wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo takiego niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań i których wystąpienie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

2. Sprzedawca nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich Kupującego.

3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez którąkolwiek ze stron jej zobowiązań, druga strona winna podjąć wszelkie działania w celu uniknięcia lub ograniczenia ewentualnych szkód, jakie mogłaby ponieść z tego powodu. Niepodjęcie takich działań spowoduje utratę prawa do odszkodowania lub ograniczenie jego wysokości.

4. Łączna kwota odszkodowania należnego którejkolwiek ze stron za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez drugą stronę jest ograniczona maksymalnie do równowartości ceny towaru.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.

§ 11. Ograniczenia dalszej odsprzedaży, reeksportu itd.

W przypadku dalszej odsprzedaży, eksportu lub podobnego rozporządzenia zakupionym towarem lub towarem, w skład którego zakupiony towar wchodzi w całości lub w części, Kupujący zobowiązuje się uzyskać wymagane zezwolenia, atesty, homologacje i certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów i stosować się do obowiązujących przepisów.

§12. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy według obowiązujących przepisów prawa polskiego. Niniejszy tekst Regulaminu sporządzony w języku polskim jest wiążący dla stron i stanowi wyłączną podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów między stronami. Jakiekolwiek wersje językowe tego Regulaminu mają jedynie charakter pomocniczy i w żadnej sytuacji nie stanowią źródła prawa.

§13. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie sklepu Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez ISTANBUL  SP. Z O.O. & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA  celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: poczta@istanbul.pl , pocztą na adres firmy lub pod numer faksu  52 349 43 98 . W przypadku gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

§14. Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.